March 2, 2024

Mitter Sain Meet

Novelist and Legal Consultant

ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ

   ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਔਕੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਲਮ ਭਰਨ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ

 1. ਲੋੜੀਂਦਾ ਫਾਰਮ
 2. ਅਪੀਲ ਦੇ ਅਧਾਰ
 3. ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ

ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫਾਰਮ

(ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-2005 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ)

 ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ

ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ

(…. ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਂ)

ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ

ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ/ਅਧੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ/ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਸੂਚਨਾ ਫੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਅਧੀਨ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸ ਇਹ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

 1. ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ:

(ੳ) ਪੂਰਾ ਨਾਂ               …………………………….

(ਅ) ਪੂਰਾ ਪਤਾ             …………………………….

(ੲ) ਫੋਨ ਨੰ:                …………………………….

(ਸ) ਈ-ਮੇਲ                …………………………….

2. ਸਟੇਟ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ:

(ੳ) ਨਾਂ/ਅਹੁੱਦਾ                     …………………………….

(ਅ) ਪੂਰਾ ਪਤਾ                      …………………………….

(ੲ) ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ      …………………………….

3. ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ:

(ੳ) ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ                    …………………………….

(ਅ) ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ                                   …………………………….

(ੲ) ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਮਿਤੀ                …………………………….

4. ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ:

(ੳ) ਪੋਸਟਲ ਆਰਡਰ ਆਦਿ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਰਕਮ               …………………………….

5. ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ:

(ੳ) …………………………….

(ਅ) …………………………….

6. ਸਟੇਅ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ:

(ੳ) ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ      …………………………….

(ਅ) ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ                                             …………………………….

(ੲ) ਦਰਖਾਸਤੀ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਮਿਤੀ           …………………………….

7. ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧੀ ਸੰਖੇਪ ਹਾਲਾਤ:

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

8. ਅਪੀਲ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ/ਕਾਰਨ:

(ੳ) …………………………….

(ਅ) …………………………….

9. ਅਪੀਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦਲੀਲ/ਸੂਚਨਾ:

10. ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ:

(ੳ) …………………………….

(ਅ) …………………………….

11. ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਅਧਾਰ: …………………………….

12. ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਬਾਰੇ: ਹਾਂ/ਨਾਂਹ

 13. ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼:

(ੳ) ਅਸਲ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਨਕਲ

(ਅ) ਦਰਖਾਸਤ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ/ਕੋਰੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਸੀਦ ਦੀ ਨਕਲ

(ੲ) ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਕਲ

14. ਘੋਸ਼ਣਾ: ਮੈਂ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਪੈਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

 

ਜਗ੍ਹਾ:

ਮਿਤੀ:                                                                             ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਦਸਤਖਤ

 

 

ਅਪੀਲ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

 1. ਅਪੀਲ ਦੇ ਅਧਾਰ (ਪੈਰਾ ਨੰ:8 ਵਿਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ): ਅਪੀਲ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

()     ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾਜੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ

ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਦਾ ਇਹ ਅਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ

()     ਅਧੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣਾ: ਜੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਕਰਵਾਵੇ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਦਾ ਇਹ ਅਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ

()     ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫੀਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ

()     ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਧਾਰ

2. ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ: (ਪੈਰਾ ਨੰ:10 ਵਿਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ):

()     ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ

()     ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਚਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਿਚਿਤ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਸ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਾਹਤ

()     ਸਟੇਟ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ:

 

ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ

(1) ਲੋੜੀਂਦਾ ਫਾਰਮ, (2) ਅਪੀਲ ਦੇ ਅਧਾਰ, (3) ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ

 

ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫਾਰਮ

(ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-2005 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ)

 ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ

ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ

ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਪੀਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ/ਅਧੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ/ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਸੂਚਨਾ ਫੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਅਧੀਨ ਆਪ ਜੀ ਪਾਸ ਇਹ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।

 

 1. ਅਪੀਲ ਕਰਤਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ:

(ੳ) ਪੂਰਾ ਨਾਂ               …………………………….

(ਅ) ਪੂਰਾ ਪਤਾ             …………………………….

(ੲ) ਫੋਨ ਨੰ:                …………………………….

(ਸ) ਈ-ਮੇਲ                …………………………….

2. ਸਟੇਟ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ:

(ੳ) ਨਾਂ/ਅਹੁੱਦਾ                     …………………………….

(ਅ) ਪੂਰਾ ਪਤਾ                      …………………………….

(ੲ) ਪਬਲਿਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂ      …………………………….

3. ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ:

(ੳ) ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ                    …………………………….

(ਅ) ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ                                  …………………………….

(ੲ) ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਮਿਤੀ                …………………………….

4. ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ:

(ੳ) ਪੋਸਟਲ ਆਰਡਰ ਆਦਿ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਰਕਮ               …………………………….

5. ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ:

(ੳ) …………………………….

(ਅ) …………………………….

6. ਸਟੇਅ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ:

(ੳ) ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ      …………………………….

(ਅ) ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ                                             …………………………….

(ੲ) ਦਰਖਾਸਤੀ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਮਿਤੀ                    …………………………….

7. ਪਹਿਲੇ ਅਪੀਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ …………………………….

(ੳ) ਪਹਿਲੇ ਅਪੀਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁੱਦਾ              …………………………….

(ਅ) ਪਹਿਲੇ ਅਪੀਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ                             …………………………….

8. ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ …………………………….

(ੳ) ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ                    …………………………….

(ਅ) ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ (ਡਾਕਖਾਨੇ ਦੀ ਰਸੀਦ ਆਦਿ) …………………………….

9. ਅਪੀਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ …………………………….

(ੳ) ਅਪਿਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਨੰਬਰ          …………………………….

(ਅ) ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ                                …………………………….

10. ਸੂਚਨਾ ਸਬੰਧੀ ਸੰਖੇਪ ਹਾਲਾਤ:

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

11. ਅਪੀਲ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡ/ਕਾਰਨ:

(ੳ) …………………………….

(ਅ) …………………………….

12. ਅਪੀਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦਲੀਲ/ਸੂਚਨਾ:

13.ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ:

(ੳ) …………………………….

(ਅ) …………………………….

14.ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਅਧਾਰ: …………………………….

15.ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਬਾਰੇ: ਹਾਂ/ਨਾਂਹ

 16.ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼:

(ੳ) ਅਸਲ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਨਕਲ

(ਅ) ਦਰਖਾਸਤ ਭੇਜਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ/ਕੋਰੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਸੀਦ ਦੀ ਨਕਲ

(ੲ) ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਕਲ

(ਸ) ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਨਕਲ

(ਹ) ਪਹਿਲੇ ਅਪੀਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਕਲ

17. ਘੋਸ਼ਣਾ: ਮੈਂ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਪੈਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

 

ਜਗ੍ਹਾ:

ਮਿਤੀ:                                                                             ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਦਸਤਖਤ

 

 

ਅਪੀਲ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

 1) ਅਪੀਲ ਦੇ ਅਧਾਰ (ਪੈਰਾ ਨੰ:11 ਵਿਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ): ਅਪੀਲ ਦੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

()     ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਪੀਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾਜੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਪੀਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਦਾ ਇਹ ਅਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ

()     ਅਧੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣਾ: ਜੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਪੀਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਪੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਕਰਵਾਵੇ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਦਾ ਇਹ ਅਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ

()     ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫੀਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ

()     ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਧਾਰ

2. ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ: (ਪੈਰਾ ਨੰ:14 ਵਿਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ):

()     ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ

()     ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਚਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਿਚਿਤ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਸ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਾਹਤ

()     ਸਟੇਟ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ:

 

ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ

 ਜੇ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ

 1. ਫਾਰਮ: ਕੇਂਦਰ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ 3 ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਇਹ ਫਾਰਮ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
 2. ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪੀਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਕਲ () ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਅਤੇ () ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ/ਕੋਰੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਸੀਦ ਨੱਥੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
 3. ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦੇ ਦੋ ਸੈਟ ਭੇਜਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ
 4. ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦੇ ਫਾਰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਹੀ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ

 

Form No.1

INDEX OF APPEAL

 Appeal of Mr._________________ dated ______________ with CIC/SIC

 1. Particulars Page Sr.No. from/to
 2. Original second appeal
 3. Chronology chart of RTI application
 4. Copy of RTI application dated __________ with its enclosures.
 5. Copy of proof of mailing RTI application.
 6. DD/IPO/PS/Cash receipt for filing fees and other charges.
 7. Copy of first appeal dated ________ with its enclosures
 8. Copy of proof of mailing first appeal.
 9. Postal A.D. card/Acknowledgement letter, received from CPIO/SPIO & FAA.
 10. Copy of decision of CPIO/SPIO dated __________
 11. Copy of decision of FAA dated __________
 12. Proof of mailing complaint/second appeal to CPIO/SPIO and FAA.
 13. Other documents in support of second appeal

 

Place:

Date:

Signature of appellant/complainant

Form no.2

The Right to Information Act, 2005

Appeal before

Central Information Commission

 Appeal No.___________ Dated______________

(For office use only)

As I am aggrieved by decision/no decision of Central Public Information Officer and/or First Appellate Authority, I hereby file this appeal for your kind decision.

 1. Details of appellant:
  • Full Name: __________________
  • Full Address: ____________________
  • Phone/Cell No.: ____________________
  • Email ID: ____________________
 2. Details of Central/State Public Information Officer (CPIO/SPIO):
  • Name/Designation: _______________________
  • Full Address: _______________________
  • Name of Public Authority: _________________
 3. Details of First Appellate Authority (FAA):
  • Name/Designation of the FAA: _____________
  • Full Address of FAA: ___________________
 4. Dates of RTI application/first appeal:
  • TO CPIO/SPIO: ____________ & mailed on: ______
  • TO FAA: ___________ & mailed on: __________
 5. Particulars of Decisions:
  • Reference No. & Date of CPIO/SPIO’s Decision: ______________________
  • Reference No. & Date of FAA’s Decision: ____________________
  • Date/s of personal hearing by FAA: ________________
 6. Dates of receipt of replies by appellant from:
  • CPIO/SPIO: __________________________
  • FAA: _________________________
 7. Details of information sought: _____________
 8. Brief facts of the case: _________________________
 9. Reasons/grounds for this appeal:

____________________________________________________

 1. Any other information in support of appeal: ____________________________
 2. Prayer/relief sought for: ___________________
 3. Grounds for prayer/relief sought for: _____________________
 4. Personal Presence at hearing: YES/NO: _________
 5. Declaration:

I hereby state that the information and particulars given above are true to the best of my knowledge and belief. I also declare that this matter is not previously filed with this commission nor is pending with any Court or tribunal or authority.

 

Place: _________

Date: __________

Signature of appellant


 

Form no.3

CHRONOLOGICAL CHART OF RTI APPLICATION

Appeal of Mr. ____________ dated _____________

 1. Action Date: _____________
 2. Application mailed to ACPIO/CPIO or ASPIO/SPIO on: ___________
 3. Application received by ACPIO/CPIO or ASPIO/SPIO on: ___________
 4. Date of receipt of letter for paying charges: _________________
 5. Date of remitting charges to CPIO/SPIO: __________
 6. Date of decision of CPIO/SPIO: __________
 7. Date of receipt of decision of CPIO/SPIO by appellant/ complainant: ______________________
 8. First appeal mailed to FAA on: ___________________
 9. Date of receipt of appeal by FAA: ____________
 10. Date/s of personal hearing by FAA: ______________
 11. Date of decision of FAA: _____________________
 12. Date of receipt of decision of FAA by appellant/ complainant: _______________
 13. Date of second appeal/complaint: ______________
 14. Date of mailing copy of second appeal/complaint to CPIO /SPIO & FAA: ___________________
 15. Date of mailing Second Appeal to CIC/SPIO: ___________

 

Place: _________

Date: __________

 

Signature of appellant/complainant