ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ( Criminal Court takes cognizance of the case)

0
1151

ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ (Criminal Court takes cognizance of the case)

(Section 209 Cr.P.C.)

Case : Joginder Singh Vs State of Punjab, AIR 1979 SC 339 (SC)

Para “8. It will thus appear clear that under S. 193 read with S. 209 of the Code when a case is committed to the Court of Session in respect of an offence the Court of Session takes cognizance of the offence and not of the accused ...”

SHARE

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY